Kennisplatform voor Oost Nederland

Bestuurlijk overleg ‘Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland’

Geplaatst op 21 maart 2024
Bestuurlijk overleg ‘Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland’

Er dreigt een tekort aan voldoende drinkwater in Nederland. Dat is niet alleen een probleem vanaf 2030: ook op dit moment is het al zo dat, onder andere in Gelderland, sommige gewenste drinkwateraansluitingen niet gerealiseerd kunnen worden. Oorzaken hiervan zijn klimaatverandering, met tijden van langdurige droogte en neerslagtekorten, maar ook de toenemende drinkwaterwatervraag. Tegelijkertijd is er sprake van een stevige opgave met een landelijk streven om op korte termijn 1 miljoen nieuwe woningen te bouwen.

Ook in Gelderland zullen veel nieuwe woningen worden gebouwd: 100.000. En we weten nu al dat het geen vanzelfsprekendheid is dat we die van drinkwater kunnen voorzien. Daarom is nu actie nodig.

Niemand van ons kan deze opgave alleen oplossen. Wij erkennen dat we allemaal een rol spelen in het realiseren van toekomstbestendige gebouwde omgevingen, we zien dat we ook zelf een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan oplossingen en we delen de ambitie om hier de schouders onder te zetten. Daarom bundelen wij, als partners en belanghebbenden in de bouwketen in Gelderland, de krachten. Samen willen wij slimmer omgaan met water. Zodat we nu en in de toekomst voldoende én schoon drinkwater beschikbaar hebben en het spaarzaam gebruiken.

Schaalbare aanpak

Om dat te bereiken, ontwikkelen we samen een schaalbare aanpak waarmee we laten zien hoe we waterzuinige woonwijken kunnen realiseren. Op die manier dragen we er niet alleen aan bij dat we nu en in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar houden, maar ontwikkelen we ook een aanpak die elders in Nederland toegepast kan worden. En wat ons betreft, wordt deze nieuwe manier van bouwen zo snel mogelijk de nieuwe bouwstandaard in Nederland.

We markeren daarom vandaag de start van onze publiek-private samenwerking, waarin we als overheden (provincie, gemeenten, waterschappen), drinkwaterbedrijf Vitens, ontwikkelaars, bouwbedrijven, brancheverenigingen, leveranciers en andere betrokkenen de komende tijd intensief met elkaar samenwerken om onze ambities voor waterzuinige woonwijken te realiseren. Dat geven we concreet vorm en inhoud langs drie pijlers:

  1. Denken: we inventariseren de toepassingsmogelijkheden op gebieds- en gebouwniveau waarmee we grootschalig in de praktijk aan de slag kunnen gaan en denken na over de randvoorwaarden voor realisatie met goede waarborgen voor de volksgezondheid;
  2. Doen: we passen de gevonden mogelijkheden toe in grootschalige bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen in onze regio, zodat we oplossingen concreet in de praktijk brengen en tegelijkertijd ‘bewijslast’ creëren dat waterzuinig bouwen niet alleen moet, maar ook kan. Dat doen we in nieuwbouwsituaties, maar ook in de bestaande gebouwde omgeving;
  3. Vertellen: we delen onze resultaten, bevindingen en oplossingen niet alleen binnen, maar ook buiten Gelderland, zodat andere regio’s, bouw- en ontwikkelbedrijven, waterbedrijven en partners in de bouwketen hier ook mee aan de slag kunnen. En we vragen het Rijk om eraan bij te dragen dat op basis van onze inzichten en resultaten waterzuinige woningen zo snel mogelijk landelijk als standaard in bouwprojecten wordt gehanteerd, waar nodig via aanpassingen in wet- en regelgeving.

In ons gezamenlijke activiteitenprogramma (zie bijlage) staat verder gespecificeerd hoe we de komende tijd hierin met elkaar gaan optrekken.

We markeren nu de start van deze samenwerking en zullen aan het eind van dit kalenderjaar weer bij elkaar komen om de voortgang en tussenresultaten met elkaar te bespreken en mogelijke nieuwe stappen met elkaar te zetten.

We nodigen andere organisaties die zich herkennen in deze opgave en onze ambitie, en hier graag aan bijdragen, van harte uit om zich aan te sluiten bij deze samenwerking.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: