Kennisplatform voor Oost Nederland

Hogeschool Saxion krijgt kans vanuit Nationale Wetenschapsagenda om met praktijkgericht onderzoek maatschappelijke impact te maken

Geplaatst op 17 juli 2023
Hogeschool Saxion krijgt kans vanuit Nationale Wetenschapsagenda om met praktijkgericht onderzoek maatschappelijke impact te maken

Maandag 10 juli werd bekendgemaakt dat Saxion als penvoerder of partner participeert in vijf van de negentien toegekende projecten binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Het is de eerste keer dat een hogeschool op vijf projecten deelneemt, waarbij Saxion zelfs in twee projecten een penvoerdersrol vervult. Diverse lectoraten van Saxion gaan aan de slag binnen vijf projecten: het bewerkstelligen van een duurzaam inzetbare beroepsbevolking, het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van tactisch én forensisch onderzoek, het ontwikkelen van een functioneel kunstmatig hart dat geschikt is voor implantatie, een project dat als doel heeft om vrouwen rond de menopauze zo goed en gezond mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven en een project waarbij het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp in Nederland centraal staat.  

Directeur Hans Vossensteyn van de Research & Graduate School: “Dit is wederom een prachtige erkenning voor Saxion, wij mogen op 26% van de toegekende projecten een bijdrage leveren, echt uniek! Dat bewijst de meerwaarde en de maatschappelijke impact van hbo-onderzoek.” 

Smart Skills@Scale – 8,9 miljoen euro  
Een van de grotere toegekende projecten waar Saxion ook penvoerder is, is het Smart Skills@Scale project. In dit project is het doel om met een Smart Industry community van 450 mkb’s, sociale partners, onderwijspartners en onderzoeksgroepen in een achtjarig programma een grote doorbraak te realiseren tot een duurzaam inzetbare beroepsbevolking. In dit unieke landelijke netwerk realiseert men een schaalbare skills aanpak die productiemedewerkers en organisaties stimuleert om zich continu te ontwikkelen en bij te dragen aan de innovatie en benutting van slimme technologie. Daartoe wil men mensgerichte productiesystemen, slimme werkplekken, banen & carrières en (regionale) samenwerkingsverbanden ontwerpen. Met die integrale aanpak zetten ze productiemedewerkers en organisaties in hun kracht om zo te komen tot een mensgerichte, veerkrachtige en duurzame Smart Industry sector. 

Penvoerder en lector Human Capital Stephan Corporaal: “Dit programma is een enorme mijlpaal voor de samenwerking tussen Saxion en Universiteit Twente op het gebied van mensgerichte technologie en leven nationaal netwerk tot een maatschappelijke doorbraak op het gebied van mensgerichte industrie”. 

Criminal Investigation DX – 4,2 miljoen euro  
In dit project, waar Saxion ook penvoerder is, draait het om het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van tactisch én forensisch onderzoek. Om dat te bewerkstelligen worden er twee innovatieve tests inclusief werkmethoden ontwikkeld en ingebed in de strafrechtketen, die een forensisch rechercheur in staat stelt om snelle en betrouwbare informatie te verkrijgen op de plaats delict. Zo kan er ter plekke bepaald worden of een spoor voldoende DNA bevat voor verdere analyse of kan er meer informatie over het gevonden biologische spoor verkregen worden, die direct richting geeft aan het onderzoek op de plaats delict. Met deze tools kan de rechercheur ter plaatse sneller handelen en zullen meer zaken sneller worden opgelost, wat direct bijdraagt tot het vergroten van het vertrouwen in de opsporing en het gevoel van veiligheid 
 
Penvoerder en lector Applied Nanotechnology Martin Bennink: “Hoe geweldig is het om met innovatieve sleuteltechnologieën zoals microfluidica, moleculaire biosensing en nanotechnologie een directe bijdrage te leveren aan het vertrouwen in onze rechtstaat en de veiligheid van onze maatschappij. Met een uniek, multidisciplinair en keten breed consortium gaan we dit de komende 5 jaar doen!”. 

Holland Hybrid Heart – 9,7 miljoen euro  
Wereldwijd lijden 23 miljoen mensen aan hartfalen. Een laatste redmiddel bij vergevorderd hartfalen is harttransplantatie maar vanwege de geringe beschikbaarheid van donoren zijn de wachtlijsten lang. Veel patiënten overlijden terwijl ze op de wachtlijst staan. Holland Hybrid Heart wil een zacht implanteerbaar robothart voor mensen met ernstig hartfalen ontwikkelen. Het is een kunsthart met een binnenbekleding van cellen van de patiënt zelf. Hierdoor bootst het HHH een gezond menselijk hart in zoveel mogelijk opzichten na. Doel is dat het hart binnen 10 jaar gebruikt kan worden als een alternatief voor harttransplantaties en zo het leven te redden van duizenden patiënten met hartfalen. 

Lector Industrial Design Arie Paul van den Beukel: “Saxion gaat meehelpen aan de ontwikkeling van het pomp-gedrag van het hart met softrobotics en toepassen van bio-compatable materialen. Daarnaast leveren we ook een unieke bijdrage met een vroegtijdige- impactanalyse: Wat betekent het kunsthart t.a.v. acceptatie en levenskwaliteit voor betrokkenen, patiënten en bijvoorbeeld familie – en hoe kan je daar met de ontwikkeling van het hart al rekening mee houden?”.  

MenoPause: More healthy and productive years for Peri-menopausal women – 9,4 miljoen euro 
Sommige vrouwen doorlopen de overgang zonder klachten, terwijl andere vrouwen in deze periode veel lichamelijke en/of psychische klachten krijgen. Deze klachten hebben vaak grote gevolgen voor het leven thuis of op het werk. Het MenoPause consortium wil bereiken dat alle vrouwen rond de menopauze zo gezond mogelijk blijven en goed kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Binnen het consortium werken artsen, onderzoekers, leefstijldeskundigen en vrouwen in de overgang samen. We brengen de nadelige gevolgen van de overgang bij verschillende groepen vrouwen precies in kaart. Ook zoeken we uit hoe we de nadelige gevolgen het best kunnen voorkomen. 

Hoofddocent-onderzoeker Applied Nanotechnology Petra Juffer: “Door innovatieve biomedische en nanotechnologische benaderingen kunnen we de fysieke klachten van vrouwen tijdens de menopauze begrijpen en behandelen, een veelbelovend vooruitzicht voor een gezondere en inclusievere samenleving. Het MenoPause project biedt ook directe integratie van innovatief onderzoek in onderwijs waardoor onze studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek worden voorbereid op de onderzoeker van de toekomst. Hoe geweldig is dat!”. 

Doing what works for children – 5,2 miljoen euro  
Er zijn zorgen over de kwaliteit van de jeugdhulp en het verloop onder personeel. Dit project richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de geboden hulp door 1) het ontwikkelen en borgen van een stimulerende, interactieve en evidence-based leeromgeving voor professionals en 2) het op effect onderzoeken daarvan. Dit gebeurt samen met ervaringsdeskundigen, professionals en jeugdhulporganisaties en met gebruikmaking van de kennis over leren en technologie. Door samenwerking met beleidspartijen en docenten in hbo en wo zorgen we voor breder gebruik van de ontwikkelde manieren van leren: in de sector en in het onderwijs dat daarvoor opleidt. 

Lector Social Work Margriet Braun: “In dit project werken we in een rijk consortium aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp én het stimuleren van leren op de werkplek. We zetten in op het beter benutten van kennis over wat werkt. Dit doen we op een innovatieve manier, met ruimte voor en input van de professional. Zo willen we een doorbraak realiseren in de kwaliteit van de jeugdhulp”.  

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: