Digitalisering & informatisering biedt kansen voor de bouw

11 juni 2019 Economie

In de bouw levert digitalisering veel voordelen op. Onderhoud en voorraadbeheer kunnen beter gemonitord worden, bouwfouten worden al in de ontwerpfase opgemerkt, maar ook veel andere werkzaamheden gaan in de bouw sneller doordat de wereld digitaliseert. Door bijvoorbeeld eerst te ‘bouwen’ in een digitale realiteit, worden veel kostbare fouten al in de ontwerpfase voorkomen. En sensoren in bijvoorbeeld machines, op bruggen of wegen helpen je inzicht te krijgen in het moment waarop onderhoud nodig is.

Pioneering, hét platform voor innovatie in de bouw en infra in Oost Nederland, is actief met Digitalisering en Informatisering aan de slag gegaan omdat dit thema steeds vaker benoemd werd tijdens kennissessie. Veel bedrijven zien deze ontwikkeling in de als kans, maar velen ook als bedreiging. Daarom is er binnen Pioneering een start gemaakt met het actief verbinden van vraag en aanbod tussen de 4 O’s (ondernemers, onderwijs, onderzoeksinstellingen en overheid. Met diverse activiteiten wordt de branche aangejaagd om breder te kijken naar de verschillende toepassingsmogelijkheden die de digitale technologie biedt. Pioneering gaat hiervoor, met de inzet van studenten en start-ups, een fieldlab creëren waarin kennisontwikkeling en kennisdeling centraal staan.

“Uit onze verkenning blijkt dat men zaken als data-analyse of sensoren bijvoorbeeld wel wil toepassen binnen de bedrijfsactiviteiten, maar vaak worstelt met de beste wijze waarop je dit kan doen en waar je moet starten. Het is geen eenvoudig proces, het betekent namelijk wel behoorlijk veel voor de (her)inrichting je organisatie. Dat doe je niet allemaal zo maar even. Hieraan moet wel een gedegen plan ten grondslag liggen, anders gaat het niet dat brengen wat je ervan hoopt. Daarom is het belangrijk dat de ontmoeting op dit belangrijke thema wordt gefaciliteerd en er samenwerking tot stand wordt gebracht tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om ‘the next step’ te kunnen maken”, vertelt Carmen Oude Wesselink, die als projectcoördinator van Pioneering de eerste verkenning heeft uitgevoerd voor dit thema binnen het netwerk.

Het programma aan activiteiten sluit, naast de ontwikkelingen die binnen de branche plaats vinden, aan bij de wensen van de ‘Pioneers’. Binnen de deelnemers van Pioneering is al veel kennis aanwezig die hiervoor ingezet kan worden, en daar waar die niet aanwezig is wordt er gebruik gemaakt van samenwerkingspartners in Oost Nederland, zoals bv Space53. Carmen Oude Wesselink: “Op 27 juni staat de eerste hackathon gepland. Dit is een sessie waarbij in teams van deelnemers, onder andere aangevuld met studenten en start-ups vanuit Saxion en Universiteit Twente, non-stop een hele dag bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor concrete casussen te bedenken. Een intensieve dag, maar wel een waarbij we door de brede samenwerking veel nieuwe inzichten, kansen en contacten kunnen organiseren. Kennisdelen is immers kennis vermenigvuldigen!”